Email Login
Password
Ny användare
sign up


ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ABONNEMANG

1. INLEDNING
1.1 Dessa allmänna villkor är tillämpliga på förhållandet mellan Xtelecom och kund ("Kunden") avseende vid var tid av Xtelecom tillhandahållna telefonitjänster ("Tjänsten").

1.2 Kunden beställer Tjänsten genom att fylla i och skicka via e-post det särskilda anslutningsformulär som finns på hemsidan. Avtal skall anses ha träffats först sedan Xtelecom godkänt beställningen. Xtelecom förbehåller sig rätten att göra en kreditprövning av Kunden.

2. TJÄNSTEN
2.1 Xtelecom åtar sig att tillhandahålla Tjänsten, vilken möjliggör för Kunden att ringa från fast telefon till utlandet och inom Sverige samt från fast telefon till mobiltelefon genom att använda det av Xtelecom förmedlade nätverket, förutsatt att kunden har tillgång till tonvalstelefon ansluten till det allmänna telenätet. Xtelecoms åtagande kan ändras till följd av förändring av tillämpbara svenska och/eller internationella regleringar.

2.2 Kunden får inte använda Tjänsten på ett sätt som medför uppenbar olägenhet för Xtelecom.

2.3 För nyttjande av Tjänsten får Kunden endast använda utrustning som får anslutas till det allmänna telenätet. Kunden är på begäran skyldig att ge Xtelecom möjlighet att undersöka den utrustning som Kunden använder för nyttjande av Tjänsten om det finns skälig anledning därtill på grund av störningar Xtelecoms tillhandahållande av tjänsten eller det annars finns skälig anledning för Xtelecom att undersöka utrustningen. Kunden är skyldig att omedelbart koppla ur utrustning som stör Xtelecoms tillhandahållande av Tjänsten.

3. ÖVERLÅTELSE
Kunden får inte överlåta rättighet eller skyldighet gentemot Xtelecom till annan utan skriftligt godkännande från Xtelecom. Om kunden ändrar sitt telefonnummer hos sin lokale operatör, genom vilken tillgång till det allmänna telenätet tillhandahålls, skall detta omedelbart anmälas till Xtelecom. Kunden är skyldig att ersätta Xtelecom för skada som Xtelecom åsamkas genom Kundens eventuella underlåtenhet att anmäla sådan ändring.

4. TELETJÄNSTER MED PIN-KOD
4.1 Kunden kommer att erhålla en PIN-kod vilken ger tillgång till Tjänsten. Kunden är medveten om att denna PIN-kod är konfidentiell och måste hållas hemlig. Kunden är därför skyldig att förvara koden på ett säkert sätt för att förhindra att någon obehörig person får tillgång till den. Om Kunden misstänker att en obehörig person har fått kännedom om koden skall Kunden omedelbart underrätta Xtelecom därom. Kunden är skyldig att ersätta Xtelecom för skada på grund av sådant obehörigt nyttjande.

4.2 Kunden är medveten om att PIN-koden inte skall anges då Kunden ringer från något av de telefonnummer som Kunden eventuellt valt att särskilt ange till Xtelecom för direkt tillgång till tjänsten. I sådant fall fungerar de av kunden särskilt angivna telefonnumren som identifikationsmedel vid nyttjande av Tjänsten.

5.SAMTALSAVGIFTER
5.1 Telefonsamtal debiteras i enlighet med Xtelecoms vid var tid gällande prislista.

5.2 Om avgiftshöjningen inte accepteras av Kunden, äger Kunden rätt att skriftligen säga upp avtalet med Xtelecom till upphörande vid avgiftshöjningens ikraftträdande.

6. BETALNING OCH KREDITBELOPP
Kunden ansvarar för betalning av samtliga avgifter till Xtelecom avseende Tjänsten. Kunden skall på Xtelecoms begäran ställa säkerhet för avgifter för nyttjande av Tjänsten om Xtelecom har befogad anledning att anta att Kunden inte kommer att kunna fullgöra sin betalningsskyldighet. Kunden skall betala via bank/postgiro genom att erlägga betalning i efterskott.

6.1 Om abonnentens skuld till Xtelecom överstiger ett redan fastställt kreditbelopp är abonnenten skyldig att genast betala det överskjutande beloppet om Xtelecom begär det. Har inte annat överenskommits är kreditbeloppet 1.000 kr för privatpersoner. För företagskunder är kreditbeloppet 5.000 kr.

6.2 Vid betalning skall Kunden månatligen betala förfallet belopp för nyttjande av Tjänsten under faktureringsperioden enligt av Xtelecom utställd faktura. Betalningen skall vara Xtelecom tillhanda senast på förfallodagen som specificeras i fakturan. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta, samt i förekommande fall påminnelseavgift och inkassoavgift, enligt lag.

6.3 Kunden skall utan dröjsmål meddela Xtelecom om faktura för Kundens nyttjande av Tjänsten anses felaktig. Sker inte detta inom skälig tid förlorar Kunden rätten att göra invändning mot fakturan. Med skälig tid anses normalt högst 30 dagar från fakturans förfallodag.

7. AVBROTT
7.1 Avbrott eller fel avseende Tjänsten skall åtgärdas av Xtelecom under ordinarie arbetstid, normalt vardagar klockan 08.00-17.00


7.2 Om avbrott eller fel är hänförligt till Kunden på grund av felaktig kundutrustning, felaktig anslutning av utrustning, felaktig användning eller liknande , är Xtelecom befriat från ansvar för fel avseende Tjänsten.
I sådant fall har Xtelecom rätt till ersättning för den skada detta medför för Xtelecom.

7.3 För det fall Xtelecom inte åtgärdat fel avseende Tjänsten som Xtelecom är ansvarigt för inom skälig tid efter anmälan, äger Kunden rätt att skriftligen säga upp avtalet till omgående upphörande.


8. FORCE MAJEURE
Xtelecom är befriat från skadeståndsansvar och andra påföljder om fullgörande av åtagande avseende Tjänsten förhindras eller försvåras av omständighet som Xtelecom inte rimligen kunnat råda över eller förutse (force majeure). Såsom befriande omständighet skall bland annat anses eldsvåda, arbetskonflikt, allmän knapphet på transporter, varor eller energi, icke-uppfyllelse från tredje man (inklusive Xtelecoms leverantörer), naturkatastrof, fel i extern teleförbindelse, och ändringar i lagar och förordningar.

9.ANSVARSBEGRÄNSNING
9.1 Eventuellt skadeståndsansvar för Xtelecom omfattar inte ersättning för utebliven vinst, annan indirekt skada, följdskada eller annan skada som Xtelecom inte rimligen kunnat förutse.


9.2 Xtelecoms ansvar för skada är begränsat till ett belopp motsvarande de samtalsavgifter Kunden erlagt under de närmast föregående tolv kalendermånaderna ( eller den kortare period som avtalet varit gällande), dock högst 20 000 SEK. Denna begränsning gäller dock inte om skadan drabbat en konsument som använt Tjänsten uteslutande för enskilt bruk.

10. VILLKORSÄNDRING
Xtelecom äger rätt att ändra dessa villkor tidigast 30 dagar efter det att Xtelecom har avsänt skriftlig avisering om ändringen


11. UPPSÄGNING
11.1 Xtelecom har rätt att säga upp avtalet med kunden med 30 dagars uppsägningstid. Uppsägningen skall ske skriftligen och avtalet upphöra 30 dagar från det att Xtelecom har avsänt uppsägningen.


11.2 Om Kunden inte har betalat Xtelecom för nyttjande av Tjänsten inom 15 dagar från dettt Kunden mottagit en betalningspåminnelse eller inställer sina betalningar, försätts i konkurs eller kommer på obestånd, har Xtelecom rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

11.3 Efter det att Kundens skriftliga uppsägning kommit Xtelecom tillhanda stängs anslutningen till Tjänsten omedelbart, eller per det datum som Kunden specificerat. Om anslutningen till tjänsten inte kan stängas omedelbart eller på specificerat datum skall anslutningen stängas inom skälig tid, dock senast 30 dagar efter Xtelecoms mottagande av uppsägning.

12. TVIST
12.1 Tvister rörande tillämpningen eller tolkningen av detta avtal eller därmed sammanhängande frågor skall avgöras av svensk domstol enligt svensk lag. Stockholms tingsrätt skall vara första instans.

12.2 Eventuella anspråk mot Xtelecom skall, för att äga giltighet, framställas skriftligen till Xtelecom utan oskäligt dröjsmål, dock senast 60 dagar efter det att den händelse på vilket anspråket grundas inträffade.

13.PREFIX OCH FÖRVAL AV TELEOPERATÖR
Indirekt telefoni används, fram till 1999-09-11, på så sätt att kunden slår ett prefix före det telefonnummer som rings upp. Genom prefixet väljer kunden vilken operatör som skall koppla samtalet. 1999-09-11 införs operatörsförval i Sverige. Därefter behöver prefix inte längre användas. (Prefix kan användas även fortsättningsvis, om kunden vill gå förbi förvalet). Förvalet sker via operatören. Xtelecom erhåller härmed kundens fullmakt att registrera operatörsförval för kundens räkning. Kunden kan när som helst upphäva eller modifiera förvalet


© 1996-2006 Xtelecom Inc. Ltd.